அலைகள் இல்லாத
கடலுக்கும்
அன்பு இல்லாத
காதலுக்கும்
கலை மட்டும்
எப்படி இருக்கும்….!

Advertisements