நண்பர்களிடம்…

நாம் மட்டுமே

பேசிக்கொண்டிருந்தால்

நட்பாகவும் ஏற்க முடியவில்லை

அவர்கள் பேசவில்லை

என்பதால்-அதை

தப்பாகவும் ஏற்க முடியவில்லை..!!

என்ன செய்ய..??

Advertisements