மன்னிக்கவும் இந்தியாவே..!

உன்னை வளர்ப்பதற்காக

வருந்தி எழுதியது..

ஈரோப்பா காலநிலையும்

இந்திய பெண்ணும்

ஒரு வகையில் ஒன்று தான்.

இருவருக்குமே தெரியாது

எப்போது மாறும் என்று…!!

Advertisements