மீன்களை போல்

துள்ளி ஓடினேன்

வீட்டுக்கு….

வெள்ளி தோறும்

அப்போது…..!!!

துடுப்புகள் இல்லாமல்

தண்ணீரை கடக்க முடியாமல்

துடிக்கிறேன்

இப்போது….!!!

Advertisements