ஊஞ்சலில் வைத்து அவளுக்கு

தாலாட்டிய போது வராத

உறக்கம்…

பஞ்சனை போன்ற என்

மடியினில் சாய்ந்தவுடன்

சொர்க்கத்திற்கே சென்றிருந்தாள்..

நான் இல்லாத நேரங்களில்

விழித்தே இருந்ததினால்….!!!

Advertisements