செவ்விதழில் செப்பிய

முத்துக்கள் அனைத்தும்

செந்தமிழ்….

காவிரி ஆற்றங்கறை

திறப்பின் வழியே

ஓடிய நீரோடை போன்ற

கன்னக்குழி அழகு…

பவளங்கள் நிறம் மாறும்.

சிரிக்கும்போது எட்டி பார்க்கும்

பல் வரிசையை பார்த்தால்…

இப்படி எழுதி கொண்டே

போனால் வரிகளுக்கு

பஞ்சம் இல்லை…..!!!

வருந்துகிறேன்…

இத்துடன் முடிப்பதனால்…….

Advertisements