மறணப் படுக்கைகள் என்னவோ

கல்லறைகள்…

அவள் முகம் கானாமல்

பூட்டி அடைக்கபட்ட

கதவுகள் என்ன

சிலுவைகளா….???

அட யேசுவும் நானும்

ஒரு வகையில் ஒன்றுதான்

அவர் மூன்றாம் நாள் வெளிவருது

உலகை காக்க….!!!

நானோ சனி ஞாயிறு போக…

திங்கள் வெளிவருகிறேன்..

அவள் அழகிய

திருமுகம் கான……….!!!!!

Advertisements