மன்னிக்கவும்…..

கனவு கானுங்கள் என்று

திரு.கலாம் கூறினீர்களே…!!!

என் கனவில் என்னவோ

அவள் அழகிய முகம் வந்து

கவிதை எழுத துடிக்கிறது…

எழுதவா…?அழுகவா…??

பதில் எழுதுங்கள் அடுத்த

நாவலில்……!!!!

Advertisements