தாயோடு பேசும் போது

பாசம் இருக்கிறது..

தந்தையோடு விளையாடும் போது

மகிழ்ச்சி இருக்கிறது..

ஆசான் கற்பிக்கும் போது

அறிவு இருக்கிறது..

கடவுளை வணங்கும் போது

ஆன்மீகம் இருக்கிறது..

ஆனால்

என்னவள், என் கண் முன்னே

தோன்றும் போது,

இதையெல்லாம் தாண்டி

ஏதோ இருக்கிறதாய்

உணருகிறேன்…………!!!!

Advertisements