பலருக்கு மற்றவை பற்றி

யோசிக்க நேரம் இல்லை…

எனக்கு என்னை பற்றி

யோசிக்க நேரம் இல்லை…

உன்னை(இயற்கை) பற்றியே யோசிப்பதால்

என்னவோ….!!!

பேனா முள் கவிதை

எழுத துடிப்பதனால் என்னவோ….!!!

Advertisements